Yıllar
Kapladığı Alan (ha
Ağaç Sayısı
Sofralığa Ayrılan (Ton)
9.000
Dane Üretimi (Ton)
2008
53.200
7.822.000
150.000
90.000
5.000
2009 İkinci 6 Ay
53.240
7.982.000
110.000
30.000
GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas’ın Ekonomisi

Milas Ovasında Zeytin Toplayanlar

Site Haritası
A) Yeraltı Kaynakları Milas, önemli yer altı zenginliklerine sahip bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1-Linyit:    Milas’ın    güneyinde,    Gökova    körfezine    kadar    uzanan    saha    içinde,    zengin    linyit    yatakları bulunmaktadır.   Yeniköy   ve   Kemerköy   termik   santralleri   bu   linyitleri   değerlendirmek   üzere   kurulmuş önemli sanayi tesisleridir. 2-Kalker   (Kireçtaşı):   Sanayinin   birçok   dalında   kullanılan   kalsit   üretiminin   önemli   hammaddesi   olan kalker   Milas   ilçe   sınırlarının   birçok   yerinde   bulunur.   Milas   ile   Gökova   (Ören)   arasındaki   Kayaderesi   ve Karatepe   sahalarında   kalsit   üretimi   yapılmaktadır.   Ayrıca   Sodra   dağı   ile   Ilbıra   dağlarının   doğusunda yeralan Karaoğlan dağı tamamen kalker kökenli dağlardır. 3)    MERMER:     Milas    ve    Didim    sınırları    arasında    Akbük’te    bulunan    mermer    yataklarındaki    rezerv    80 milyon    metre    küp    tür.    Ayrıca    Sodra    dağı    ve    Milas’ın    güneyinde    de    mermer    yatakları    olduğu bilinmektedir.      Kalsit      üretimine      hammadde      kaynaklığı      eden      mermer      inşaat      sanayinde      de kullanılmaktadır. 4)     FELDİSPAT:     Seramik,     porselen,     cam,     kaynak     elektrotu,     boya     sanayinde     kullanılan     feldspat, üretiminde   ve   dış   satımında   Türkiye   dünyada   ilk   sırayı   almaktadır.Rezerv   konusunda   kesin   rakamlar vermek   mümkün   olmamakla   birlikte   en   değerli   yataklar   Batı   Anadolu’da   ve   Milas   menteşe   dağlarında bulunmaktadır.                      Bu   ürünlerin   yurt   içinde   daha   ileri   düzeylerde   değerlendirilmesi   için   gerekli   sanayi   dallarının kurulması bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 5)   BOKSİT:   Alüminyumun   ana   hammaddesi   olup   Eti   Holdinge   ait   Milas   boksit   işletmesi   tarafından üretilmekte   iken   bazı   sorunlardan   dolayı   bu   işletme   kapatılmış   ve   işletme   faaliyetleri   sona   ermiştir. Fakat    sorunlar    aşılacak    olursa    Seydişehir’den    sonra    en    fazla    rezerve    sahip    Milas    boksit    işletmesi yeniden   üretime   ve   ihracata   başlanabilir   düzeydedir.   Milas’ın   güney   doğusundaki   yataklarda   (Milas- Muğla arası) rezervi 15 milyon ton dur. 6)   ZIMPARA:    Sanayide   kullanılan   zımpara   madeni   dünyada   yalnız   Türkiye’de   ve   Yunanistan’da   çıkar. Kalitesinin    yüksekliği    ve    işletilmesinin    ekonomik    oluşu    nedeniyle    memleketimizde    yalnız    Milas    ve dolaylarında    yıllardır    işletilmiş    olan    bu    maden    Milas’ın    balçık    ve    yağdeğirmeni    mevkiinde    geniş yataklara sahiptir. Avrupa’nın suni zımpara üretiminden sonra üremi durmuştur. 7)    DEMİR:    Beşparmak    dağlarında    Sakarkaya    köyü    civarında    demir    yatakları    mevcuttur.1.Dünya savaşında Almanlar tarafından işletilmiştir. 8)   DİASPOR   KRİSTALLERİ:   Rezervi   ve   ekonomik   değeri   ortaya   konmamış   olan   bu   maden   dünyada tektir.    Bu    teklik    hem    ilk,    hem    de    son    olup    unutulmaması    gereken    bir    husustur.    Ilbıra    dağlarının Küçükçamlık tepe mevkiinde ocakları bulunmaktadır. B) YERÜSTÜ KAYNAKLARI a) TARIM İlçemizde   İlçe   Tarım   Müdürlüğü   1930’lu   yıllarda   Ziraat   Fen   Memurluğu   olarak,   1940’larda   Ziraat Teknisyenliği    olarak,    1970’li    yıllardan    itibaren    Ziraat    Mühendisliği    olarak    hizmet    vermiş    olup,    1985 yılından itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Milas’ta    bir    tanesi    tarımsal    sulama,    24    tanesi    tarımsal    kalkınma    ve    6    tanesi    de    su    ürünleri kooperatifi   ile   toplam   31   adet   kooperatif   bulunmaktadır.   İlçemizin   83.781   (ha)   hektarı   kültür   arazisi, 7.541    ha    Mer’a,    119.019    ha    orman    ve    24.883    ha    ürün    getirmeyen    yerlerdir.    İlçenin    ekonomik gelişiminde tarımsal olarak, tütün, pamuk, susam, buğday, arpa, zeytin ve zeytinyağı ağırlıklı ürünlerdir. Aşağıdaki tabloda Ekilen Tarım Arazilerinin dağılımı gösterilmiştir: ZEYTİNCİLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR b) HAYVANCILIK                                     İlçemiz   genelinde   mevcut   yetiştirilmekte   olan   küçükbaş,   büyük   baş,   balıkçılık   ve   arıcılık   olmak üzere çeşitli hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. BÜYÜK BAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İlçemizde     yetiştiriciliği     yapılan     büyükbaş     ve     küçükbaş     hayvan     sayıları     aşağıdaki     grafikte gösterilmiştir. Hayvancılıkta    desteklemelerin    artması    ve    üreticilerin    üretmiş    oldukları    sütlerden    daha    fazla kazanç   sağlamaları   amacıyla   357   kurucu   üye   ile   Tarım   Bakanlığının   15.02.2007   tarih   ve   343   sayılı   onayı ile   “Milas   İlçesi   Süt   Üreticileri   Birliği”   kurulmuştur.   Köylere   Hizmet   Götürme   Çevre   Koruma   ve   Turizmi Geliştirme   Birliği;   İlçemiz   Koru   Köyünde   Süt   Toplama   ve   İşleme   Merkezi   bulunmakta   olup,   üretilen sütler burada ihale yoluyla satılmaktadır. Üretilen süt miktarı yıllık 34.000 tondur.     Kültür   saf   ırkların   süt   verimi   günde   25   kg,   melez   sığırlar   günde   12   kg   süt   vermektedir.   Yerli ırkların ise süt verimi çok düşüktür. KÜMES HAYVANCILIĞI İlçemiz 2009 yılı ikinci altı ayı kümes hayvan istatistiği aşağıda gösterilmiştir. ARICILIK İlçemiz   genelinde   arı   yetiştiriciliği,   buna   bağlı   olarak   da   bal   üretimi   yapılmakta   ve   ilçe   halkının önemli bir geçim kaynağı olmaktadır. İlçemizde   2009   yıllı   ikinci   altı   ayı   itibariyle   arı   sayısı   ve   üretilen   bal   miktarı   aşağıdaki   çizelgede gösterilmiştir. KÜLTÜR BALIKÇILIĞI İlçemiz   kıyılarındaki   koylar   balık   üretimine   elverişli   olduğundan,   ilçe   sınırları   içinde   194   adet   balık üretme   çiftliği   olup,   bunların   70   tanesi   deniz,   124   tanesi   de   toprak   havuzdur.   İlçemiz   genelinde   ayrıca   3 tane   alabalık   üretim   tesisi,   4   tane   de   Balık   Kuluçkahanesi   faaliyet   göstermektedir.   Balık   çiftliklerindeki levrek ve çipura üretim kapasitesi toplam 49.451 ton, alabalık üretimi ise 40 tondur. İlçemizdeki      4      Balık      Kuluçkahanesinde,      yıllık      107      milyon      adet      yavru      balık      üretimi gerçekleştirilmektedir.   2008   yılında   85   milyon,   2009   yılı   sonunda   ise   107   milyon   adet   yavru   balık   üretimi gerçekleştirilmiştir. İlçemize    bağlı    Güllük    Beldesinde    1    adet    dalyan    bulunmakladır.    Güllük    körfezinde    Çipura,    Levrek, Karagöz, Sargöz ve Isparoz vb. balık türleri de yakalanmaktadır. C) SANAYİ TESİSLERİ a)Kemerköy Termik Santralı: Ören   Beldesi   sınırları   içinde,   Gökova   Körfezi   kıyısında   bulunan   ve   3x210   MW   kurulu   gücündeki Kemerköy    Termik    Santralı;    Yatağan-Yeniköy    ve    Kemerköy    üçgeni    içersinde    varlığı    tespit    edilen    800 milyon   ton   düşük   kalorili   linyit   kömürünün,   ülkemizin   artan   enerji   ihtiyacına   cevap   vermek   amacıyla kurulmuştur.    Kemerköy    Termik    Santralı,    15.08.1983    tarih    ve    124    sayılı    Ekonomik    İşler    Yüksek Koordinasyon   kararıyla,   1984   yılı   yatırım   programına   alınmış   ve   25.06.1984   tarihinde   Polonya-Elektrim firmasıyla     anahtar     teslim     bazında     sözleşme     imzalanmıştır.     Tesis,     Milas-Ören     karayolunun     42. Kilometresinde bulunmaktadır.  Kemerköy   Termik   Santralının   proje   çalışmalarına   25.06.1984   tarihinde,   İnşaat   çalışmalarına   Ağustos- 1986’da ve montaj çalışmalarına da Eylül-1987’de başlanılmıştır. Ünitelerin   devreye   giriş   tarihleri   ise   şu   şekildedir:   1.   Ünite,   16.12.1993   tarihinde;   2.   Ünite,   31.05.1994 tarihinde; 3. Ünite, 27.01.1995 tarihinde. Ünitelerin   geçici   kabullerinin   yapılması   ise   şu   sıraya   göre   gerçekleşmiştir:   1.   Ünite,   28.07.1994;   2. Ünite,   16.12.1994;   3.   Ünite,   30.06.1995.   Her   üç   ünitenin   kesin   kabul   tarihi   ise   08.09.1997’dir.   Ünitelerin devreye    alınmasından    bu    yana,    2009    sonu    itibarıyla,    santralin    ulusal    enerji    sistemine    kazandırdığı elektrik    miktarı    36.245.709.595    kWh’dir.    Santralde,    ünitelerin    devreye    alınışından    itibaren    2009    yılı sonuna kadar yakılan linyit kömürü miktarı ise 53.777.868 tondur.  Santralın diğer bazı özellikleri şöyledir: Kurulu     güç     üretim     kapasitesi:     5.518.800.000     kWh,     Yıllık     üretim     kapasitesi(6500     saat): 4.095.000.000   kWh,   Ana   yakıt   cinsi:   Linyit,   Yardımcı   yakıt   cinsi:   Fuel-Oil,   Yıllık   ana   yakıt   ihtiyacı:   5.700.000 ton/yıl,   Tam   yükte   günlük   ana   yakıt   ihtiyacı:   21.000   ton/gün,   Yıllık   yardımcı   yakıt   ihtiyacı:   10.000   ton/yıl, Ana   yakıt   stok   kapasitesi:   465.000   ton,   Yardımcı   yakıt   stok   kapasitesi:   10.000   ton.   Santralın   genel   verimi: % 37. Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi: 1986   yılında   yayınlanan   Hava   Kalitesinin   Korunması   Yönetmeliğinin;   Termik   Santraller   için   yer seviyesi   konsantrasyonları   yanında,   baca   gazlarındaki   kükürt   oksitlerine   de   sınır   getirmesi   üzerine,        Kemerköy   Termik   Santralinde   Bacagazı   Arıtma   Tesisinin   kurulması   zorunlu   hale   gelmiştir.   Bacagazı kükürt   arıtma   tesisi   %   100   kredili   olarak   yapılmış   olup,   15.11.1996   tarihinde,   Babcock&Wilcox(ABD)- GAMA    Endüstri    AŞ    konsorsiyumu    ile    TEAŞ    Genel    Müdürlüğü    arasında    anahtar    teslimi    sözleşme imzalanmıştır.    Ünitelerin    geçici    kabulleri    2002    ve    2003    yıllarında,    kesin    kabulleri    ise    26.01.2006 tarihinde gerçekleşmiştir. b)Yeniköy Termik Santralı: Sekköy-İkizköy    ve    Karacahisar    havzasındaki    toplam    275    milyon    ton    düşük    kalorili    linyit kömürünün   değerlendirilerek,   ülkemizin   elektrik   enerji   ihtiyacının   karşılanması   amacıyla   kurulmuştur. Milas-Ören   karayolunun   22.   Kilometresinde   bulunmaktadır.   Ünite   sayısı   2,   kurulu   gücü   420   MW’dır. Santralın   yıllık   nominal   üretim   kapasitesi   2.730.000.000   kWh,   yıllık   ana   yakıt   ihtiyacı   3.7   milyon   tondur.     Santralın   bulunduğu   sahanın   yüzölçümü   2.240.000   metrekaredir.   İki   üniteden   ilki   17.09.1986   tarihinde, ikincisi   23.02.1987   tarihinde   işletmeye   açılmış   olan   tesisisin   yapımı   ise   Polonya   firmaları   olan   Elektrim ve   Megadex   konsorsiyumu   tarafından   gerçekleştirilmiştir.   Santral,   kuruluşundan   2009   yılı   sonuna   kadar 45.724.263.000 kWh elektrik üretimini gerçekleştirmiştir. c)Balık İşleme ve Paketleme Tesisi: Milas   sınırları   içinde   5   adet   Balık   İşleme   ve   Paketleme   Tesisi   bulunmaktadır.   Burada   işlenen   ve paketlenerek     ihracata     hazır     hale     getirilen     balıklar,     yurtdışındaki     mutfakların     önemli     bir     besin maddesidir.        Güllük    Belediyesi    sınırları    içinde    faaliyet    gösteren,    Tarım    ve    Köyişleri    Bakanlığı’ndan sertifikalı   bu   Balık   İşleme   ve   Paketleme   Tesislerinde,   2008   yılı   sonu   itibarı   ile   18436   ton   balık   ihracatı gerçekleşmiş olup 105.638.125,00 dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 2009 yılı sonu itibarı ile ise 14.898 ton ihracat gerçekleşmiş olup 130.500.000.- TL gelir elde edilmiştir. d)Feldspat İşleme Tesisleri: Milas   sınırları   içinde   11   adet   feldspat   işleme   tesisi   bulunmaktadır.   Bunların   ikisi   hemen   Milas’ın çıkışında,    Milas-Söke    karayolu    üzerinde    bulunmaktadır.    Diğer    işleme    tesisleri    ise,    Milas-Bodrum karayolundan   Güllük’e   ayrılan   8   kilometrelik   Güllük   yolu   üzerinde   sağlı-sollu   sıralanmışlardır.   Boya   ve porselen   sanayinin   önemli   bir   hammaddesi   olan   feldspat,   önce   bu   tesislerde   işlenmekte,   daha   sonra   da gemilerle      gerek      firmaların      kendi      fabrikalarına      gerekse      ihracat      amaçlı      olarak      yurt      dışına gönderilmektedir. e)Zeytinyağı Fabrikaları: 8    milyon    civarındaki    zeytin    ağacı    sayısıyla,    Muğla    ilinde    ve    ülkemizde    önemli    bir    zeytincilik merkezi   olan   Milas’ta;   5’i   eski   sistem,   86’sı   da   kontinu   sistem   olmak   üzere   toplam   91   zeytinyağı   fabrikası bulunmaktadır.   Zeytin   üreticisinin   bilinçlenmesi,   zamanında   hasadın   yapılması   ve   ağacından   toplanan zeytin   tanelerinin   bekletilmeden   fabrikaya   ulaştırılması   sonucunda   asidi   düşük   damak   zevkine   uygun kaliteli   Milas   yağları   elde   edilmektedir.   Milaslı   bazı   girişimciler   kendi   markalarını   yaratarak,   Milas’ın hakim     zeytin     türü     olan     memecik     zeytinlerden     elde     ettikleri     zeytinyağları     paketleme     tesisleri kurmuşlardır.        Bugün    ülkemizin    pek    çok    yerinde;    marketlerin    vitrinlerinde    Milas    Zeytinyağları    yer almakta, evlerimizin ve lüks restaurantlarda Milas zeytinyağları tüketilmektedir. f)Balık Yemi Fabrikaları: Ülkemizde   Kültür   balıkçılığının   merkezi   durumunda   olan   Milas’ta   3   adet   balık   yemi   fabrikası bulunmaktadır.    Bazı    özel    sektör    mensupları;    gerek    kendi    üretim    havuzlarında    kullanılmak    üzere gerekse     çok     sayıda     kültür     balıkçılığı     işiyle     uğraşan     kişilere     hizmet     vermek     üzere     bu     tesisleri kurmuşlardır. ( Kaynak:  Milas Kaymakamlığı Brifing Notları – 2010)
11. 006 ha
Hububat (Buğday, arpa, çavdar, yulaf, darı, mısır)
2.410 ha
Bakliyat (Kurubakla, nohut, börülce, fasulye)
2.410 ha
Sanayi Bitkileri (Tütün, pamuk, susam, patates)
3.005 ha
Yem Bitkileri (Yonca, fiğ, sudan otu, tritikale, s.mısır)
16.400 ha
Sulu Tarım Arazisi
67.381 ha
Kuru Tarım Arazisi
Zeytinyağı Üretimi (Ton)
16.200
Yağlığa Ayrılan (Ton)
81.000
5.000
25.000
Meyve Veren
Meyve Vermeyen
ADEDİ
TESİS ADI
6
Zeytinyağı Paketleme Tesisi
23
Ekmek Fırını
24
Gıda İmalathanesi
7
Mandıra
İLÇEMİZ GENELİNDE TARIM VE HAYVAN ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSLERİ
3
Yem Fabrikası (Balık Yemi)
2
Un Değirmeni
5
Zeytinyağı Fabrikası (Eski Sistem)
86
Kontinü Sistem Zeytinyağı Fabrikası
1
Çırçır Fabrikası ve Çırçır Evi
8
Tavuk Çiftliği
5
Balık Paketleme Tesisi
SÜT VEREN
2009 YILI İKİNCİ ALTI AYI İLÇEMİZ HAYVAN İSTATİSTİĞİ
TAVUK
KEÇİ
KOYUN
3.450
SIĞIR (SAF)
18.500
SIĞIR (MELEZ)
3.900
SIĞIR (YERLİ)
320.000
9.182
7.680
7.675
27.835
6962
İLÇEMİZ KÜMES HAYVANLARI İSTATİSTİĞİ
2009 YILI İKİNCİ ALTI AYI
BROİLER SAYISI
950.000
YUMURTA SAYISI
45.000.000
TAVUK SAYISI
320.000
Çiftçi sayısı
1.473
Köy sayısı
73
Balmumu Üretimi
171
Bal Üretimi
1.717
Kovan sayısı
101.028
2009 İKİNCİ  6 AYI
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

Milas’ın Ekonomisi

Milas Ovasında Zeytin Toplayanlar

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
Yıllar
Kapladığı Alan (ha
Ağaç Sayısı
Sofralığa Ayrılan (Ton)
9.000
Dane Üretimi (Ton)
2008
53.200
7.822.000
150.000
90.000
5.000
2009 İkinci 6 Ay
53.240
7.982.000
110.000
30.000
A) Yeraltı Kaynakları Milas,   önemli   yer   altı   zenginliklerine   sahip   bulunmaktadır.   Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1-Linyit:   Milas’ın   güneyinde,   Gökova   körfezine   kadar   uzanan   saha   içinde, zengin     linyit     yatakları     bulunmaktadır.     Yeniköy     ve     Kemerköy     termik santralleri    bu    linyitleri    değerlendirmek    üzere    kurulmuş    önemli    sanayi tesisleridir. 2-Kalker   (Kireçtaşı):   Sanayinin   birçok   dalında   kullanılan   kalsit   üretiminin önemli    hammaddesi    olan    kalker    Milas    ilçe    sınırlarının    birçok    yerinde bulunur.     Milas     ile     Gökova(ören)     arasındaki     Kayaderesi     ve     Karatepe sahalarında    kalsit    üretimi    yapılmaktadır.    Ayrıca    Sodra    dağı    ile    Ilbıra dağlarının    doğusunda    yeralan    Karaoğlan    dağı    tamamen    kalker    kökenli dağlardır. 3)   MERMER:    Milas   ve   Didim   sınırları   arasında   Akbük’te   bulunan   mermer yataklarındaki   rezerv   80   milyon   metre   küp   tür.   Ayrıca   Sodra   dağı   ve   Milas’ın güneyinde    de    mermer    yatakları    olduğu    bilinmektedir.    Kalsit    üretimine hammadde kaynaklığı eden mermer inşaat sanayinde de kullanılmaktadır. 4)   FELDİSPAT:   Seramik,   porselen,   cam,   kaynak   elektrotu,   boya   sanayinde kullanılan   feldspat,   üretiminde   ve   dış   satımında   Türkiye   dünyada   ilk   sırayı almaktadır.Rezerv   konusunda   kesin   rakamlar   vermek   mümkün   olmamakla birlikte   en   değerli   yataklar   Batı   Anadolu’da   ve   Milas   menteşe   dağlarında bulunmaktadır.                      Bu   ürünlerin   yurt   içinde   daha   ileri   düzeylerde   değerlendirilmesi   için gerekli    sanayi    dallarının    kurulması    bölge    ve    ülke    ekonomisine    katkı sağlayacaktır. 5)   BOKSİT:   Alüminyumun   ana   hammaddesi   olup   Eti   Holdinge   ait   Milas boksit    işletmesi    tarafından    üretilmekte    iken    bazı    sorunlardan    dolayı    bu işletme    kapatılmış    ve    işletme    faaliyetleri    sona    ermiştir.    Fakat    sorunlar aşılacak   olursa   Seydişehir’den   sonra   en   fazla   rezerve   sahip   Milas   boksit işletmesi    yeniden    üretime    ve    ihracata    başlanabilir    düzeydedir.    Milas’ın güney   doğusundaki   yataklarda   (Milas-Muğla   arası)   rezervi   15   milyon   ton dur. 6)     ZIMPARA:      Sanayide     kullanılan     zımpara     madeni     dünyada     yalnız Türkiye’de    ve    Yunanistan’da    çıkar.    Kalitesinin    yüksekliği    ve    işletilmesinin ekonomik   oluşu   nedeniyle   memleketimizde   yalnız   Milas   ve   dolaylarında yıllardır   işletilmiş   olan   bu   maden   Milas’ın   balçık   ve   yağdeğirmeni   mevkiinde geniş   yataklara   sahiptir.   Avrupa’nın   suni   zımpara   üretiminden   sonra   üremi durmuştur. 7)   DEMİR:   Beşparmak   dağlarında   Sakarkaya   köyü   civarında   demir   yatakları mevcuttur.1.Dünya savaşında Almanlar tarafından işletilmiştir. 8)   DİASPOR   KRİSTALLERİ:   Rezervi   ve   ekonomik   değeri   ortaya   konmamış olan    bu    maden    dünyada    tektir.    Bu    teklik    hem    ilk,    hem    de    son    olup unutulmaması    gereken    bir    husustur.    Ilbıra    dağlarının    Küçükçamlık    tepe mevkiinde ocakları bulunmaktadır. B) YERÜSTÜ KAYNAKLARI a) TARIM İlçemizde     İlçe     Tarım     Müdürlüğü     1930’lu     yıllarda     Ziraat     Fen Memurluğu   olarak,   1940’larda   Ziraat   Teknisyenliği   olarak,   1970’li   yıllardan itibaren    Ziraat    Mühendisliği    olarak    hizmet    vermiş    olup,    1985    yılından itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Milas’ta   bir   tanesi   tarımsal   sulama,   24   tanesi   tarımsal   kalkınma   ve   6 tanesi     de     su     ürünleri     kooperatifi     ile     toplam     31     adet     kooperatif bulunmaktadır.   İlçemizin   83.781   (ha)   hektarı   kültür   arazisi,   7.541   ha   Mer’a, 119.019    ha    orman    ve    24.883    ha    ürün    getirmeyen    yerlerdir.    İlçenin ekonomik   gelişiminde   tarımsal   olarak,   tütün,   pamuk,   susam,   buğday,   arpa, zeytin ve zeytinyağı ağırlıklı ürünlerdir. Aşağıdaki tabloda Ekilen Tarım Arazilerinin dağılımı gösterilmiştir: ZEYTİNCİLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR b) HAYVANCILIK                                     İlçemiz   genelinde   mevcut   yetiştirilmekte   olan   küçükbaş,   büyük   baş, balıkçılık ve arıcılık olmak üzere çeşitli hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. BÜYÜK BAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İlçemizde   yetiştiriciliği   yapılan   büyükbaş   ve   küçükbaş   hayvan   sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Hayvancılıkta     desteklemelerin     artması     ve     üreticilerin     üretmiş oldukları   sütlerden   daha   fazla   kazanç   sağlamaları   amacıyla   357   kurucu   üye ile   Tarım   Bakanlığının   15.02.2007   tarih   ve   343   sayılı   onayı   ile   “Milas   İlçesi Süt Üreticileri Birliği” kurulmuştur. Köylere Hizmet Götürme Çevre Koruma ve   Turizmi   Geliştirme   Birliği;   İlçemiz   Koru   Köyünde   Süt   Toplama   ve İşleme    Merkezi    bulunmakta    olup,    üretilen    sütler    burada    ihale    yoluyla satılmaktadır. Üretilen süt miktarı yıllık 34.000 tondur.     Kültür   saf   ırkların   süt   verimi   günde   25   kg,   melez   sığırlar   günde   12   kg süt vermektedir. Yerli ırkların ise süt verimi çok düşüktür. KÜMES HAYVANCILIĞI İlçemiz    2009    yılı    ikinci    altı    ayı    kümes    hayvan    istatistiği    aşağıda gösterilmiştir. ARICILIK İlçemiz   genelinde   arı   yetiştiriciliği,   buna   bağlı   olarak   da   bal   üretimi yapılmakta ve ilçe halkının önemli bir geçim kaynağı olmaktadır. İlçemizde   2009   yıllı   ikinci   altı   ayı   itibariyle   arı   sayısı   ve   üretilen   bal miktarı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. KÜLTÜR BALIKÇILIĞI İlçemiz   kıyılarındaki   koylar   balık   üretimine   elverişli   olduğundan,   ilçe sınırları   içinde   194   adet   balık   üretme   çiftliği   olup,   bunların   70   tanesi   deniz, 124   tanesi   de   toprak   havuzdur.   İlçemiz   genelinde   ayrıca   3   tane   alabalık üretim   tesisi,   4   tane   de   Balık   Kuluçkahanesi   faaliyet   göstermektedir.   Balık çiftliklerindeki    levrek    ve    çipura    üretim    kapasitesi    toplam    49.451    ton, alabalık üretimi ise 40 tondur. İlçemizdeki   4   Balık   Kuluçkahanesinde,   yıllık   107   milyon   adet   yavru balık    üretimi    gerçekleştirilmektedir.    2008    yılında    85    milyon,    2009    yılı sonunda ise 107 milyon adet yavru balık üretimi gerçekleştirilmiştir. İlçemize    bağlı    Güllük    Beldesinde    1    adet    dalyan    bulunmakladır.    Güllük körfezinde   Çipura,   Levrek,   Karagöz,   Sargöz   ve   Isparoz   vb.   balık   türleri   de yakalanmaktadır. C) SANAYİ TESİSLERİ a)Kemerköy Termik Santralı: Ören   Beldesi   sınırları   içinde,   Gökova   Körfezi   kıyısında   bulunan   ve 3x210   MW   kurulu   gücündeki   Kemerköy   Termik   Santralı;   Yatağan-Yeniköy   ve Kemerköy    üçgeni    içersinde    varlığı    tespit    edilen    800    milyon    ton    düşük kalorili   linyit   kömürünün,   ülkemizin   artan   enerji   ihtiyacına   cevap   vermek amacıyla   kurulmuştur.   Kemerköy   Termik   Santralı,   15.08.1983   tarih   ve   124 sayılı    Ekonomik    İşler    Yüksek    Koordinasyon    kararıyla,    1984    yılı    yatırım programına    alınmış    ve    25.06.1984    tarihinde    Polonya-Elektrim    firmasıyla anahtar     teslim     bazında     sözleşme     imzalanmıştır.     Tesis,     Milas-Ören karayolunun 42. Kilometresinde bulunmaktadır.  Kemerköy    Termik    Santralının    proje    çalışmalarına    25.06.1984    tarihinde, İnşaat    çalışmalarına    Ağustos-1986’da    ve    montaj    çalışmalarına    da    Eylül- 1987’de başlanılmıştır. Ünitelerin    devreye    giriş    tarihleri    ise    şu    şekildedir:    1.    Ünite,    16.12.1993 tarihinde; 2. Ünite, 31.05.1994 tarihinde; 3. Ünite, 27.01.1995 tarihinde. Ünitelerin      geçici      kabullerinin      yapılması      ise      şu      sıraya      göre gerçekleşmiştir:    1.    Ünite,    28.07.1994;    2.    Ünite,    16.12.1994;    3.    Ünite, 30.06.1995.   Her   üç   ünitenin   kesin   kabul   tarihi   ise   08.09.1997’dir.   Ünitelerin devreye   alınmasından   bu   yana,   2009   sonu   itibarıyla,   santralin   ulusal   enerji sistemine   kazandırdığı   elektrik   miktarı   36.245.709.595   kWh’dir.   Santralde, ünitelerin   devreye   alınışından   itibaren   2009   yılı   sonuna   kadar   yakılan   linyit kömürü miktarı ise 53.777.868 tondur.  Santralın diğer bazı özellikleri şöyledir: Kurulu    güç    üretim    kapasitesi:    5.518.800.000    kWh,    Yıllık    üretim kapasitesi(6500   saat):   4.095.000.000   kWh,   Ana   yakıt   cinsi:   Linyit,   Yardımcı yakıt   cinsi:   Fuel-Oil,   Yıllık   ana   yakıt   ihtiyacı:   5.700.000   ton/yıl,   Tam   yükte günlük    ana    yakıt    ihtiyacı:    21.000    ton/gün,    Yıllık    yardımcı    yakıt    ihtiyacı: 10.000   ton/yıl,   Ana   yakıt   stok   kapasitesi:   465.000   ton,   Yardımcı   yakıt   stok kapasitesi: 10.000 ton. Santralın genel verimi: % 37. Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi: 1986   yılında   yayınlanan   Hava   Kalitesinin   Korunması   Yönetmeliğinin; Termik     Santraller     için     yer     seviyesi     konsantrasyonları     yanında,     baca gazlarındaki    kükürt    oksitlerine    de    sınır    getirmesi    üzerine,            Kemerköy Termik    Santralinde    Bacagazı    Arıtma    Tesisinin    kurulması    zorunlu    hale gelmiştir.   Bacagazı   kükürt   arıtma   tesisi   %   100   kredili   olarak   yapılmış   olup, 15.11.1996        tarihinde,        Babcock&Wilcox(ABD)-GAMA        Endüstri        konsorsiyumu     ile     TEAŞ     Genel     Müdürlüğü     arasında     anahtar     teslimi sözleşme   imzalanmıştır.   Ünitelerin   geçici   kabulleri   2002   ve   2003   yıllarında, kesin kabulleri ise 26.01.2006 tarihinde gerçekleşmiştir. b)Yeniköy Termik Santralı: Sekköy-İkizköy   ve   Karacahisar   havzasındaki   toplam   275   milyon   ton düşük   kalorili   linyit   kömürünün   değerlendirilerek,   ülkemizin   elektrik   enerji ihtiyacının   karşılanması   amacıyla   kurulmuştur.   Milas-Ören   karayolunun   22. Kilometresinde    bulunmaktadır.    Ünite    sayısı    2,    kurulu    gücü    420    MW’dır. Santralın    yıllık    nominal    üretim    kapasitesi    2.730.000.000    kWh,    yıllık    ana yakıt   ihtiyacı   3.7   milyon   tondur.      Santralın   bulunduğu   sahanın   yüzölçümü 2.240.000    metrekaredir.    İki    üniteden    ilki    17.09.1986    tarihinde,    ikincisi 23.02.1987   tarihinde   işletmeye   açılmış   olan   tesisisin   yapımı   ise   Polonya firmaları       olan       Elektrim       ve       Megadex       konsorsiyumu       tarafından gerçekleştirilmiştir.      Santral,      kuruluşundan      2009      yılı      sonuna      kadar 45.724.263.000 kWh elektrik üretimini gerçekleştirmiştir. c)Balık İşleme ve Paketleme Tesisi: Milas    sınırları    içinde    5    adet    Balık    İşleme    ve    Paketleme    Tesisi bulunmaktadır.     Burada     işlenen     ve     paketlenerek     ihracata     hazır     hale getirilen   balıklar,   yurtdışındaki   mutfakların   önemli   bir   besin   maddesidir.     Güllük    Belediyesi    sınırları    içinde    faaliyet    gösteren,    Tarım    ve    Köyişleri Bakanlığı’ndan   sertifikalı   bu   Balık   İşleme   ve   Paketleme   Tesislerinde,   2008 yılı     sonu     itibarı     ile     18436     ton     balık     ihracatı     gerçekleşmiş     olup 105.638.125,00   dolar   döviz   girdisi   sağlanmıştır.   2009   yılı   sonu   itibarı   ile   ise 14.898 ton ihracat gerçekleşmiş olup 130.500.000.- TL gelir elde edilmiştir. d)Feldspat İşleme Tesisleri: Milas   sınırları   içinde   11   adet   feldspat   işleme   tesisi   bulunmaktadır. Bunların    ikisi    hemen    Milas’ın    çıkışında,    Milas-Söke    karayolu    üzerinde bulunmaktadır.    Diğer    işleme    tesisleri    ise,    Milas-Bodrum    karayolundan Güllük’e      ayrılan      8      kilometrelik      Güllük      yolu      üzerinde      sağlı-sollu sıralanmışlardır.   Boya   ve   porselen   sanayinin   önemli   bir   hammaddesi   olan feldspat,   önce   bu   tesislerde   işlenmekte,   daha   sonra   da   gemilerle   gerek firmaların    kendi    fabrikalarına    gerekse    ihracat    amaçlı    olarak    yurt    dışına gönderilmektedir. e)Zeytinyağı Fabrikaları: 8   milyon   civarındaki   zeytin   ağacı   sayısıyla,   Muğla   ilinde   ve   ülkemizde önemli   bir   zeytincilik   merkezi   olan   Milas’ta;   5’i   eski   sistem,   86’sı   da   kontinu sistem   olmak   üzere   toplam   91   zeytinyağı   fabrikası   bulunmaktadır.   Zeytin üreticisinin    bilinçlenmesi,    zamanında    hasadın    yapılması    ve    ağacından toplanan      zeytin      tanelerinin      bekletilmeden      fabrikaya      ulaştırılması sonucunda   asidi   düşük   damak   zevkine   uygun   kaliteli   Milas   yağları   elde edilmektedir.   Milaslı   bazı   girişimciler   kendi   markalarını   yaratarak,   Milas’ın hakim   zeytin   türü   olan   memecik   zeytinlerden   elde   ettikleri   zeytinyağları paketleme    tesisleri    kurmuşlardır.        Bugün    ülkemizin    pek    çok    yerinde; marketlerin    vitrinlerinde    Milas    Zeytinyağları    yer    almakta,    evlerimizin    ve lüks restaurantlarda Milas zeytinyağları tüketilmektedir. f)Balık Yemi Fabrikaları: Ülkemizde   Kültür   balıkçılığının   merkezi   durumunda   olan   Milas’ta   3 adet    balık    yemi    fabrikası    bulunmaktadır.    Bazı    özel    sektör    mensupları; gerek    kendi    üretim    havuzlarında    kullanılmak    üzere    gerekse    çok    sayıda kültür   balıkçılığı   işiyle   uğraşan   kişilere   hizmet   vermek   üzere   bu   tesisleri kurmuşlardır. ( Kaynak:  Milas Kaymakamlığı Brifing Notları – 2010)
11. 006 ha
Hububat (Buğday, arpa, çavdar, yulaf, darı, mısır)
2.410 ha
Bakliyat (Kurubakla, nohut, börülce, fasulye)
2.410 ha
Sanayi Bitkileri (Tütün, pamuk, susam, patates)
3.005 ha
Yem Bitkileri (Yonca, fiğ, sudan otu, tritikale, s.mısır)
16.400 ha
Sulu Tarım Arazisi
67.381 ha
Kuru Tarım Arazisi
Zeytinyağı Üretimi (Ton)
16.200
Yağlığa Ayrılan (Ton)
81.000
5.000
25.000
Meyve Veren
Meyve Vermeyen
ADEDİ
TESİS ADI
6
Zeytinyağı Paketleme Tesisi
23
Ekmek Fırını
24
Gıda İmalathanesi
7
Mandıra
İLÇEMİZ GENELİNDE TARIM VE HAYVAN ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSLERİ
3
Yem Fabrikası (Balık Yemi)
2
Un Değirmeni
5
Zeytinyağı Fabrikası (Eski Sistem)
86
Kontinü Sistem Zeytinyağı Fabrikası
1
Çırçır Fabrikası ve Çırçır Evi
8
Tavuk Çiftliği
5
Balık Paketleme Tesisi
SÜT VEREN
2009 YILI İKİNCİ ALTI AYI İLÇEMİZ HAYVAN İSTATİSTİĞİ
TAVUK
KEÇİ
KOYUN
3.450
SIĞIR (SAF)
18.500
SIĞIR (MELEZ)
3.900
SIĞIR (YERLİ)
320.000
9.182
7.680
7.675
27.835
6962
İLÇEMİZ KÜMES HAYVANLARI İSTATİSTİĞİ
2009 YILI İKİNCİ ALTI AYI
BROİLER SAYISI
950.000
YUMURTA SAYISI
45.000.000
TAVUK SAYISI
320.000
Çiftçi sayısı
1.473
Köy sayısı
73
Balmumu Üretimi
171
Bal Üretimi
1.717
Kovan sayısı
101.028
2009 İKİNCİ  6 AYI
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız