GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas Ortaokulu

Site Haritası
1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim

Milas  

kasabasında  

halen  

504  

kız  

ve  

696  

erkek  

öğrenci  

ile  

9’u  

bayan  

8’i  

erkek  

olmak  

üzere  

17

öğretmeni  

bulunan  

2  

ilk  

ve  

1932  

yılında  

açılan  

muhtelit(karışık)  

bir  

ortaokul  

vardır.  

  

Ortaokulun  

11

öğretmeni,  

67’si  

kız  

ve  

194’ü  

erkek  

olmak  

üzere  

261  

öğrencisi  

vardır.  

Milas’ın  

çevresinde  

ise  

524  

kız  

ve

946 erkek öğrenciyle 23 öğretmeni bulunan 19 okul mevcuttur.

Eğitim  

işlerinin  

mahalli  

komisyonlar  

tarafından  

idare  

edildiği  

zamanlarda,  

Milas’ta,  

eski  

şekilde  

3

iptidai(İlkokul), bir rüşdi(Ortaokul) ve özel niteliği olan bir Musevi olmak üzere toplam 5 okul vardı.

Umumi  

harp  

sırasında  

(1.  

Dünya  

Savaşı)  

okullar  

birer  

birer  

kapanmış  

ve  

mütarekeden(savaşın

sona ermesinden) sonra hemen hemen hiçbir okul kalmamış denilecek bir dereceye gelmişti.

Mütarekenin(anlaşmanın)    

ardından    

Milas’taki    

bütün    

öğrenciler    

4    

odalı    

köhne    

rüşdiye

mektebinde(Ortaokul’da)   

toplanmıştı.   

Bu   

mektebin   

yetmemesi   

üzerine   

Camiikebir(Büyük   

Cami=Ulu

Cami)   

ittisalinde(bitişiğinde)   

ve   

harap   

bir   

halde   

bulunan   

bina   

mümkün   

mertebe   

tamir   

ettirilerek

öğrencilerin bir kısmının oraya taşınması sağlanmıştır.

4  

Mart  

1338(  

1922)  

tarihinde  

büyük  

bir  

koridor  

ve  

12  

büyük  

sıhhi  

odaya  

sahip  

olan  

Numune

mektebinin(Sakarya   

İlkokulu)   

resmi   

küşadı   

(açılışı)   

   

yapılmış   

ve   

umum(tüm)   

erkek   

öğrenci   

oraya

nakledilerek;  eski, köhne ve gayri sıhhi yerler terk edilmiştir.

Milas    

ve    

mülhakatında    

(çevresinde),    

eskiden    

her    

yerde    

olduğu    

gibi    

pek    

kadim(eski)bir

tarzda(şekilde) eğitim icra edilirdi(yapılırdı).

1284(1868)   

yılında   

mevcut   

okullar   

yeterli   

görülmeyerek,   

zamanın   

ihtiyaçlarına   

uygun   

olarak

iptidai  

(ilk)  

ve  

rüşdi  

(ortaokul)  

kısımlarını  

içeren  

  

ve  

şimdiki  

hükümet  

konağının  

bulunduğu  

yerde  

8  

odalı

bir  

okul  

inşa  

edilmiş  

ise  

de,  

o  

zamanlar  

düzgün  

bir  

hükümet  

konağı  

bulunmaması  

nedeniyle,  

bu  

okul

daha  

eğitime  

başlamadan,  

bu  

okulun  

binası  

hükümet  

konağı  

olarak  

kullanılmaya  

başlanılmıştır.  

Halen

aynı yerde hükümet konağı olarak kullanılan bina 1326(1910) yılında tecdiden(yeniden) inşa edilmiştir.

1286  

(1870)  

-  

1287  

(1871)  

senelerinde  

merhum  

Müftü  

Ahmet  

Efendi’nin  

fetvahanesi  

(Müftülük

binası);  

  

3  

odadan  

ibaret  

olarak  

tecdiden(yeniden/yenilenerek))  

inşa  

edilmiş  

ve  

mektebi  

rüşdi  

olarak

ittihaz kılınmıştır(kabul edilmiştir).

1300  

(1884)  

-  

1301  

(1885)  

senelerine  

doğru  

Camiikebir  

(Büyük  

Cami  

=  

Ulu  

Cami)  

ittisalinde

(bitişiğinde)  

bir  

odalı  

ve  

1306  

(1890)  

senesinde  

Belen  

Camisi  

yakınında  

4  

odalı  

birer  

okul  

inşa  

ve  

küşat

edilmiş  

(açılmış)  

ve  

1311  

(1895)  

senesinde  

Camiikebir  

kurbundaki  

(yakınındaki)  

mektep  

tevsi  

edilmiştir

(düzenlenmiştir).

Milas’ta  

evvelleri  

kız  

ve  

erkek  

çocukları  

muhtelit  

(karışık)  

bulunmakta  

iken  

1309  

(1893)  

senesinde

bir   

kız   

mektebi   

küşat   

olunmuş   

(açılmış)   

ve   

2   

sene   

sonra   

seddedilmiş   

(kapatılmış)   

ve   

1316   

(1900)

senesinde  

yeniden  

açılmıştır.  

Meşrutiyetin  

ilanının  

ardından  

(1326=1910)  

kısmen  

ianei  

mahalliye(yerel

halkın yardımları) ve kısmen tahsisatı resmiye(resmi ödenek)ile bir kız mektebi inşa edilmiştir.

Evvelce  

Milas’ta  

Abdülaziz  

Ağa,  

Belen  

Camisi,  

Camiikebir  

ve  

Firuzbey  

camii  

avlusunda  

Firuzbey  

 

Medreseleriyle   

Abdülazizağa   

kurahane   

ve   

imarethanesi(aşevi)   

   

ve   

Selimiye’de   

de   

Koca   

Ömerağa

medresesi  

vardı.  

Esbak  

(eski)  

Aydın  

(İzmir)  

Valilerinden  

Hasan  

Fehmi  

Paşa  

merhum,  

devir  

ve  

teftiş

suretiyle Milas’a birkaç defa gelmiş ve zamanının (Milas) maarafini (eğitimini) ihya etmiştir.

(Kaynak: 1938 Muğla İl Yıllığı)

Milas Efe Ekibi

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğr.

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas Ortaokulu

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim

Milas  

kasabasında  

halen  

504  

kız  

ve  

696  

erkek  

öğrenci  

ile  

9’u

bayan  

8’i  

erkek  

olmak  

üzere  

17  

öğretmeni  

bulunan  

2  

ilk  

ve  

1932  

yılında

açılan  

muhtelit(karışık)  

bir  

ortaokul  

vardır.  

  

Ortaokulun  

11  

öğretmeni,

67’si   

kız   

ve   

194’ü   

erkek   

olmak   

üzere   

261   

öğrencisi   

vardır.   

Milas’ın

çevresinde  

ise  

524  

kız  

ve  

946  

erkek  

öğrenciyle  

23  

öğretmeni  

bulunan  

19

okul mevcuttur.

Eğitim   

işlerinin   

mahalli   

komisyonlar   

tarafından   

idare   

edildiği

zamanlarda,  

Milas’ta,  

eski  

şekilde  

3  

iptidai(İlkokul),  

bir  

rüşdi(Ortaokul)

ve özel niteliği olan bir Musevi olmak üzere toplam 5 okul vardı.

Umumi   

harp   

sırasında   

(1.   

Dünya   

Savaşı)   

okullar   

birer   

birer

kapanmış   

ve   

mütarekeden(savaşın   

sona   

ermesinden)   

sonra   

hemen

hemen hiçbir okul kalmamış denilecek bir dereceye gelmişti.

Mütarekenin(anlaşmanın)  

ardından  

Milas’taki  

bütün  

öğrenciler  

4

odalı  

köhne  

rüşdiye  

mektebinde(Ortaokul’da)  

toplanmıştı.  

Bu  

mektebin

yetmemesi         

üzerine         

Camiikebir(Büyük         

Cami=Ulu         

Cami)

ittisalinde(bitişiğinde)    

ve    

harap    

bir    

halde    

bulunan    

bina    

mümkün

mertebe   

tamir   

ettirilerek   

öğrencilerin   

bir   

kısmının   

oraya   

taşınması

sağlanmıştır.

4  

Mart  

1338(  

1922)  

tarihinde  

büyük  

bir  

koridor  

ve  

12  

büyük  

sıhhi

odaya  

sahip  

olan  

Numune  

mektebinin(Sakarya  

İlkokulu)  

resmi  

küşadı

(açılışı)  

  

yapılmış  

ve  

umum(tüm)  

erkek  

öğrenci  

oraya  

nakledilerek;  

  

eski,

köhne ve gayri sıhhi yerler terk edilmiştir.

Milas  

ve  

mülhakatında  

(çevresinde),  

eskiden  

her  

yerde  

olduğu

gibi pek kadim(eski)bir tarzda(şekilde) eğitim icra edilirdi(yapılırdı).

1284(1868)  

yılında  

mevcut  

okullar  

yeterli  

görülmeyerek,  

zamanın

ihtiyaçlarına   

uygun   

olarak   

iptidai   

(ilk)   

ve   

rüşdi   

(ortaokul)   

kısımlarını

içeren  

  

ve  

şimdiki  

hükümet  

konağının  

bulunduğu  

yerde  

8  

odalı  

bir  

okul

inşa    

edilmiş    

ise    

de,    

o    

zamanlar    

düzgün    

bir    

hükümet    

konağı

bulunmaması  

nedeniyle,  

bu  

okul  

daha  

eğitime  

başlamadan,  

bu  

okulun

binası  

hükümet  

konağı  

olarak  

kullanılmaya  

başlanılmıştır.  

Halen  

aynı

yerde    

hükümet    

konağı    

olarak    

kullanılan    

bina    

1326(1910)    

yılında

tecdiden(yeniden) inşa edilmiştir.

1286  

(1870)  

-  

1287  

(1871)  

senelerinde  

merhum  

Müftü  

Ahmet

Efendi’nin   

fetvahanesi   

(Müftülük   

binası);   

   

3   

odadan   

ibaret   

olarak

tecdiden(yeniden/yenilenerek))   

inşa   

edilmiş   

ve   

mektebi   

rüşdi   

olarak

ittihaz kılınmıştır(kabul edilmiştir).

1300  

(1884)  

-  

1301  

(1885)  

senelerine  

doğru  

Camiikebir  

(Büyük

Cami   

=   

Ulu   

Cami)   

ittisalinde   

(bitişiğinde)   

bir   

odalı   

ve   

1306   

(1890)

senesinde   

Belen   

Camisi   

yakınında   

4   

odalı   

birer   

okul   

inşa   

ve   

küşat

edilmiş   

(açılmış)   

ve   

1311   

(1895)   

senesinde   

Camiikebir   

kurbundaki

(yakınındaki) mektep tevsi edilmiştir (düzenlenmiştir).

Milas’ta    

evvelleri    

kız    

ve    

erkek    

çocukları    

muhtelit    

(karışık)

bulunmakta  

iken  

1309  

(1893)  

senesinde  

bir  

kız  

mektebi  

küşat  

olunmuş

(açılmış)   

ve   

2   

sene   

sonra   

seddedilmiş   

(kapatılmış)   

ve   

1316   

(1900)

senesinde      

yeniden      

açılmıştır.      

Meşrutiyetin      

ilanının      

ardından

(1326=1910)  

kısmen  

ianei  

mahalliye(yerel  

halkın  

yardımları)  

ve  

kısmen

tahsisatı resmiye(resmi ödenek)ile bir kız mektebi inşa edilmiştir.

Evvelce   

Milas’ta   

Abdülaziz   

Ağa,   

Belen   

Camisi,   

Camiikebir   

ve

Firuzbey    

camii    

avlusunda    

Firuzbey    

    

Medreseleriyle    

Abdülazizağa

kurahane   

ve   

imarethanesi(aşevi)   

   

ve   

Selimiye’de   

de   

Koca   

Ömerağa

medresesi  

vardı.  

Esbak  

(eski)  

Aydın  

(İzmir)  

Valilerinden  

Hasan  

Fehmi

Paşa  

merhum,  

devir  

ve  

teftiş  

suretiyle  

Milas’a  

birkaç  

defa  

gelmiş  

ve

zamanının (Milas) maarafini (eğitimini) ihya etmiştir.

(

Kaynak:

1938 Muğla İl Yıllığı)

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Türk Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğretmen

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız